29/06/2022
Breaking News

เช็กข้อมูล เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท

258963

เช็กข้อมูลปัจจุบัน ครม. อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการที่รัฐ ให้เพิ่มอีกเดือนละ 200 เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 เดือนมกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท รวมทั้งโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ปรารถนาความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกรุ๊ปที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่ม พ.ศ. 2564

โดยเป็นการเกื้อหนุนเงินบริจาคแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • กุมภาพันธ์ 2565
  • มีนาคม 2565
  • ม.ย. 2565

เพื่อช่วยเหลือ เยียวยารวมทั้งลดภาระรายจ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ รวมทั้งคนที่ปรารถนาความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษในตอนที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 ทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีพได้ตามปกติมีรายได้ลดน้อยลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาชดเชยได้พอเพียง ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อมากขึ้นรวมทั้งสามารถเลี้ยงชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมีผลต่อเนื่องให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.