29/06/2022
Breaking News

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันอาจารย์ ปี 65 “ปรับปรุงอาจารย์ ปรับปรุงเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต”

tutu1

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันอาจารย์ “พัฒนาอาจารย์ พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ชมเชยเชิดชูเกียรติยศอาจารย์ เนื่องในช่องทางวันอาจารย์ 16 เดือนมกราคม 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “อาจารย์” หัวใจหลักการพัฒนาการศึกษาของชาติ เป็นอันมากดวงใจให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 เดือนมกราคม 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ พิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมาว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้มอบสารถึงอาจารย์ทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในช่องทางวันอาจารย์ ครั้งที่ 66 วันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 เพื่อระลึกถึงบุญคุณณบูรพาจารย์ ตลอดจนชมเชยเชิดชูเกียรติยศอาจารย์และพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา และขอส่งความระลึกถึงและความประสงค์ดีมายังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า อาจารย์เป็นผู้จุดประกายความนึกคิด สั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ และก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงจุดสำคัญของการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาขับเคลื่อนโดยความคิดและของใหม่ตามแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกฐานะคุณภาพการศึกษาไทยให้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการผลิตอาจารย์สมัยใหม่และเด็กนักเรียนที่ใฝ่ทำความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต และก็พัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมเพรียงในการดำรงชีพในโลกสมัยวิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันอาจารย์” ครั้งที่ 66 ในปีพ.ศ. 2565 นี้ ว่า “พัฒนาอาจารย์ พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถที่สมควร สอดคล้องกับแบบอย่างการศึกษาการสอนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และความสามารถที่จำเป็นต้อง มีการทำความเข้าใจ คิดเริ่ม ประดิษฐ์ พัฒนาสิ่งใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นอันมากดวงใจให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาทุกคนที่ตั้งใจจริง ทุ่มเทกำลังกาย แรงใจ ในการปฏิบัติภารกิจอำนวยวิชาความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป

tutu

ในส่วนท้าย นายกรัฐมนตรีได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดบำรุงรักษาประทานพรให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาทุกคนเจอแด่ความสำราญ สวัสดี มีความรุ่งเรือง มีพลังกาย กำลังใจที่แข็งแกร่ง มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิผลในสิ่งที่ประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างโดยทั่วกัน

สำหรับปีนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ระบุจัดงานวันอาจารย์ ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 ด้วยแบบอย่างผสมผสาน (onsite และ online) ในหัวข้องานวันอาจารย์ “พลังอาจารย์สมัยใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อระลึกถึงบุญคุณณบูรพาจารย์ ผลักดันสามัคคีธรรมระหว่างอาจารย์ และความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์กับสามัญชน และผลักดันชมเชยเชิดชูเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่แจ่มแจ้งแก่มวลชน และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือประพฤติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญและสารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือของที่ระลึกวันอาจารย์ พ.ศ.2565 ในแบบอย่าง E-book ด้วย.